Салют NewLine 430 (NL430). Фотографии.

1 2 3

4 5 6

7 8 9 

7IiZ0MUVj8g eIoQZCuSt3c HzovASJPsqY

mYmZoFr8EI0 NapjVSXqYjk NOzHzuZOsyo